การขับเคลื่อนกลไกป้องกันด้านความมั่นคงพิเศษ

 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนด้านความมั่นคงพิเศษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ลำลูกกา ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย. 62 เพื่อขับเคลื่อนกลไกภาคราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยร่วมมือกันพิทักษ์รักษาทรัพยาการธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร โดยมี ผู้บริหารของ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก และ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 134 คน