การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ ๒๑ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๓๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็น
คณะทำงานยุทธศาสตร์ เรื่องป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม