การตรวจทานแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (ONE MAP)

การตรวจทานแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (ONE MAP) มีดังนี้
1.คณะทำงานที่ปรึกษา ทางเทคนิคเพื่อสนับสนุน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐได้ ตรวจทาน แผนที่ฯอีกครั้ง เพื่อให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เมื่อวันที่12 มี.ค.61จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ กทม.,น.ฐ.,น.บ., ป.ท.,อ.ย.,ส.ป.,ส.ส., ส.ค.,อ.ท., ส.ห.,ช.น.,ส.พ.และ ฉ.ช. โดยตรวจทานไฟล์ข้อมูล พื้นที่ของ จังหวัด
2.ผลการตรวจทาน พบว่าอนุกรรมการจังหวัด ลบไฟล์ขยะ ทางเทคนิคไม่หมด เป็นข้อบกพร่อง เล็กน้อย คณะทำงานฯ จึงปรับแก้ให้ถูกต้อง