การตรวจทาน แผนที่แนวเขต ที่ดินของรัฐฯ ( One Map )

 ประจำวันพุธที่ 14 ก.พ.61 

1.อนุกรรมการฯระดับจังหวัดที่เข้ารับการตรวจทาน จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ กทม., น.บ., ป.ท.,น.ฐ. และ อ.ย. ผลการดำเนินงาน ได้ปรับแก้ข้อมูลเล็กน้อย ขจัดไฟล์ขยะ ทางเทคนิค ข้อมูลไม่ทับซ้อนกัน เว้นจังหวัด อ.ย.ที่ ธนารักษ์กับ นสล.ทับซ้อนกันสนิท แต่ชื่อต่างกัน และแปลงที่ทับซ้อนกันไม่สนิท(เกยกัน) โดยผู้แทนจังหวัด อ.ย.ขอกลับไปตรวจสอบ และจะรับการตรวจทานใหม่ ใน26ก.พ. 61
ปัญหาที่พบ
1. หน่วยไม่นำข้อมูลของจังหวัดมา เวัน จังหวัด น.บ.
2. จว.ไม่มี จนท. เทคนิคมา ใช้ส่วนกลาง (เว้น อ.ย.)
3. ข้อมูลตารางแต่ละ จว.ไม่ได้ตรวจสอบ มาก่อน

1_บรรยายความเป็นมาOneMap_final_590127