การตรวจรับรองคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ กอ.รมน.

วันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 1330 ห้องประชุมรื่นฤดี ชั้น 3 อาคารรรื่นฤดี พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข. ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุม รับการตรวจรับรองคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 ( PMQA FL-2) โดยคณะกรรมการจากสำนักงาน ก.พ.ร. นวัตกรรมการบริหารจัดการระดับพื้นที่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานฯ