การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ กอ.รมน. ภาค ๒

 กอ.รมน.จังหวัดเลย    ๒๘ มิ.ย.๖๐ 
       พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยว ข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ณ ชั้น ๔ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป