การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒

๑๓ มิ.ย.๖๐

พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม ผอ.สสท. ศปป.๔ กอ.รมน.  หัวหน้าชุดประเมินผลการปฏบัติตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ ๓  ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย  รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้าง ความมั่นคงด้านความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น ๕  โดยมี พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ย.(ท), พ.อ.ธงชัย เทียนยุทธ หน.ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด ช.ย. ให้การต้อนรับ
และได้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  ให้คำแนะนำแก่หน่วยรับการประเมินฯ