การบริหารจัดการน้ำ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

การบริหารจัดการน้ำ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
โดยจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งการขุดลอก คู คลอง
แก้มลิง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยได้ในคราวเดียวกัน