การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่า

๑๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐
พล.ต.ชัยสิทธิ์ ปั้นรัตน์ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม รวม ๗๐ คน โดยมีนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๐
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
                – สถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ
                – การประชาสัมพันธ์โครงการฯ
                – การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ
                – การติดตามความคืบหน้าการเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ
                – การติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าฯ จำลอง
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ