การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจรครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2/2561)

20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย
?พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าสัญจรครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย ผวจ.เลย ผบ.มทบ.28 รอง.ผอ.รมน.จังหวัดเลย และคณะอนุกรรมการฯ หรือผู้แทน ซึ่งได้แก่ ผู้แทน ผตร.ทส. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี อส. นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี ทช. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดี ปม. นายอรรถพล เจริญชันษา ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย
?ที่ประชุมรายงานสถิติคดีและผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ทส. พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าคดีภูเรือ (CPK) และการรายงานผลการดำเนินคดีที่สำคัญ จากชุดปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งได้แก่ ชุดพยัคไพร ชุดพญาเสือ ชุดฉลามขาว และชุดเหยี่ยวดง
?เรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมได้แก่
– แนวความคิดในการตัดวงจรหรือโครงสร้างเพื่อลดความเข้มแข็งของกลุ่มขบวนการ
– การเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามให้กับหน่วยงานในพื้นที่
– การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า

ในโอกาสนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง ได้ดำเนินการส่งเสริม อนุรักษ์พื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ พร้อมทั้ง ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า โดยให้ทุกหน่วยมีการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการป้องกันและปรามปรามการทำผิดกฎหมายระดับพื้นที่ พร้อมทั้งให้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และบัญชีสถิติความต้องการและการซื้อขายไม้ (Demand and Supply) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ตั้งแต่ต้นทาง และให้มีแนวทางลดแรงจูงใจการตัดไม้ผิดกฎหมาย โดยร่วมกับทุกหน่วยงานและประชาชน ทั้งนี้ การเขียนแผนงาน ให้คำนึงถึงปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น รู้เขา รู้เรา และรู้ฝ่ายสนับสนุน