การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษ 15 – 17 พ.ย.60

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”36″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”scrollUp” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 

1. บทเรียนจากบ้านห้วยปลาหลด   คลิ๊กบทเรียน

2. ประเด็นปัญหา กรณีตัวอย่าง (สำหรับการสัมมนา 15-17 พ.ย.60)  คลิ๊กเปิด 

3. 

 4. แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.-กอ.รมน. คลิ๊กเปิด 

ศูนบ์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงพิเศษ เกี่ยวกับทรัพากรธรรมชาติ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร      ในวันที่  15-17 พ.ย.60 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

  •  เป็นการจัดประชุมระดับนโยบาย รอง ผอ.รมน.ฝ่ายทหารเป็นหลัก มีการนำนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติมาชี้แจงให้ทราบ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่มาร่วมกันแก้ไข
  •  ชี้แจงวิธีปฎิบัติของแต่ละแผนงาน/โครงการของ ศปป.4 กอ.รมน.
  •  รับทราบเรื่องการสั่งจ่ายและโอนงบประมาณ รวมทั้งแนวทางบริหารงบประมาณ การจัดทำรายงานส่งให้ ศปป.4 กอ.รมน.  การแจ้งข่าวสารและรายงานผลการปฏิบัติขั้นต้น รวมทั้งขอให้ส่งแผนการปฏิบัติงานของหน่วย  ซึ่งแผนงาน/โครงการของ 04 ในปีงบประมาณ 61 นี้ มีการนำปัญหาข้อขัดข้องในปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเห็นผลสัมฤทธิ์มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้น โดยต้องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ ซึ่ง รอง ผอ.รมน./ผบ.ทบ. ลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการไว้กับ นรม./ผอ.รมน. 
  • ขอให้ กอ.รมน.จังหวัด รวบรวมปัญหาในพื้นที่ส่งให้ ศปป.4 กอ.รมน. เพื่อดำเนินการ

เสวนาต้นแบบบ้านห้วยปลาหลด คลิ๊ก     

เสวนาด้านสิ่งแวดล้อม คลิ๊ก