การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประสานงาน เพื่อการป้องกัน และร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

ศปป.4 กอ.รมน. จัด

ระหว่างวันที่ 24 – 26 ม.ค. 61 ณโรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ 24 ม.ค. 61 เวลา 0900 โดยเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร เป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด ได้นำแนวทางการอนุรักษ์ฯ กลับไปดำเนินการสานต่อเพื่ออนุรักษ์พันธ์พืชพื้นถิ่นและปลูกฝังเยาวชนต่อไป, พิธีปิดสัมมนา ในวันที่ 26 ม.ค. 61 โดยมี พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ