การฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร

การฟื้นฟูแม่นำ้พิจิตร

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำใน 2 จังหวัด พิจิตรและเพชรบูรณ์ https://petchainews.blogspot.com/2018/06/3-2.html