การอบรมเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

 ๒๘๐๙๐๐ มิ.ย.๖๑

พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ.(ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก อบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในเรื่องน้ำหมัก EM (กลุ่มจุลทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ), วิธีการนำ EM มาใช้งานต่างๆ เช่น ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และสอนวิธีการทำน้ำหมัก EM ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เข้าร่วมกิจกรรม ๑๑๐ คน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจ ในการจัดกิจกรรม โดยมี ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) และอาจารย์ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้