การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า

สร้างจิตสำนึก รู้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่เยาวชน 3 ส.ค.61เวลา 0900 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี..โดย พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน/วิทยากร เปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561 โดยรอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ได้บรรยายเรื่องความรักความสามัคคี เสียสละ,ค่านิยมคนไทย 12 ประการ จากนั้นได้นำนักศึกษาเข้าฐานการเรียนรู้กิจกรรมรับฟังการบรรยายเรื่องพันธ์พืชและป่าไม้ จากวิทยากรรับเชิญสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง หลังจากนั้นลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ/รับฟังการบรรยาย 130 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง