การแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า

วันที่ ๔ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๓๐๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ สสท.ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกับ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๒ (ศปป.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมป่าไม้ ได้บูรณาการหน่วยงาน ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ล.ย., ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ.กกกะบาก และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ.ด่านดู่ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า จำนวน ๒๔ ครอบครัว ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.๑๐ (น้ำพุง) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันคัดกรองคุณสมบัติชาวบ้านทั้ง ๒๔ ราย ว่าเป็นผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตามคำสั่ง คสช.ที่๖๖/๒๕๕๗ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๗ หรือไม่ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามวิทยุ ศปป.๔ กอ.รมน.ด่วนมาก ที่ นร๕๑๑๓/ว.๔๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ มี
คณะเจ้าหน้าที่ ๔ ฝ่ายประกอบด้วย ทหาร, กอ.รมน., เจ้าหน้าที่ป่าไม้, ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ซึ่งนายสมบูรณ์ฯ ผอ.ศปป.๒ กรมป่าไม้ จะส่งผลการคัดกรองให้กับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และส่งผลการคัดกรองผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ให้พนักงานสอบสวน สภ.ด่านซ้าย พิจารณาต่อไป