การแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า

วันที่ ๓ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ สสท.ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมกับ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๒ (ศปป.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมป่าไม้ บูรณาการหน่วยงาน ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ.กกกะบาก และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ.ด่านดู่ ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า จำนวน ๒๔ ครอบครัว ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.๑๐ (น้ำพุง) ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยคณะเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านได้ลงตรวจสอบพื้นที่พร้อมกัน ดังนี้
๑. เวลา ๑๓๓๐ ร่วมกันตรวจวัดชี้แนวเขตพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแต่ละราย พร้อมถ่ายภาพเจ้าของที่ดิน และแปลงพื้นที่ทำกิน รวม ๒๔ ราย พื้นที่รวมประมาณ ๓๐๐ ไร่
๒. คณะเจ้าหน้าที่จะร่วมกันคัดกรองคุณสมบัติชาวบ้าน
ทั้ง ๒๔ ราย ว่าเป็นผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตามคำสั่ง คสช.ที่๖๖/๒๕๕๗ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๗ หรือไม่ โดยดำเนินการในวันที่ ๔ ก.ค.๖๑ ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามวิทยุ ศปป.๔ กอ.รมน.ด่วนมาก ที่ นร๕๑๑๓/ว.๔๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่ ๔ ฝ่ายประกอบด้วย ทหาร, กอ.รมน.จังหวัด ล.ย., เจ้าหน้าที่ป่าไม้, ตำรวจและฝ่ายปกครอง
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะส่งผลการคัดกรองให้กับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เพื่อส่งผลการคัดกรองคุณสมบัติทั้ง ๒๔ ราย ถึงพนักงานสอบสวน สภ.ด่านซ้าย พิจารณาต่อไป