ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบ

๑๕ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๔๓๐ พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ