บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้,
การจัดกิจกรรมลดการเผา, การตรวจการปล่อยฝุ่นละอองของโรงงานอุตสาหกรรมและการบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะที่ปล่อยควันดำ และบูรณาการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๖ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดภาคครัวเรือน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ให้กับชุมชนในหมู่บ้านชวนชื่นบางบัว อ.บางบัวทอง จ.ปทุมธานี ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ผู้พักอาศัยในพื้นที่ ทำให้สามารถจัดการน้ำเสียจากภาคครัวเรือนได้มากกว่า 7 หมื่นลิตรต่อวัน