ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิคส์

วันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 1330
พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิคส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ หารือในประเด็น มาตรการจัดการขยะอิเล็กทรอนิคส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ กรมควบคุมมลพิษ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 โดยมี รมต.ทส. เป็นประธาน 

ผลการประชุม  ที่ประชุมมีมาตรการเร่งด่วนคือระงับการอนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามอนุสัญญาบาเซล  ให้ผักดันนำกลับขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่สำแดงเท็จพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำความผิด หากนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกแล้วส่งไปโรงงานกำจัดที่ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตให้ส่งกลับไปยังโรงงานที่ได้รับอนุญาตหรือนำไปกำจัดให้ถูกต้องพร้อมดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดกฎหมาย  รัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกกำหนดเงินประกันกรณีเกิดความเสียหาย  กรมศุลกากรต้องเข้มงวดการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่สำแดงว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกและเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิด