ผลการประชุม สนช.พิจารณาแก้ไข ม.7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484

ผลการประชุม สนช.พิจารณาแก้ไข ม.7 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 เห็นชอบในหลักการ ปลูกได้ตัดได้ไม้ 58 ชนิด ในพื้นที่กรรมสิทธิ์…ด้วยคะแนนเสียง 170 งดออกเสียง+ไม่เข้าประชุม 2 …ส่วน พื้นที่อนุญาตอื่น เช่น คทช. สปก. สทก. ฯ ให้กรรมาธิการนำไปพิจารณาต่อไป