พล.ท. กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. หัวหน้าคณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

รับฟังการนำเสนอข้อมูลความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ

ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานบริหารจัดการบ่อขยะหนองปลิง  คณะฯ ได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อที่จะให้ได้ผลรับที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป