ประวัติ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข

    พลโท ผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข

 

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

  

   การศึกษา  เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙, จปร. รุ่น ๓๐

   ประวัติรับราชการที่สำคัญ

   กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒               ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔

    เมษายน ๒๕๕๐                  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๗  

    เมษายน ๒๕๕๑                  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๔

    ตุลาคม ๒๕๕๖                    ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก

    ตุลาคม ๒๕๕๙                    รองแม่ทัพภาคที่ ๓     

    ตุลาคม ๒๕๖๐                     ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร