ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่คลองส้มป่อย จัดวางระบบการผลิตและขยายน้ำหมัก

วันที่ ๖ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐ ชุดปฏิบัติการ สพอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่คลองส้มป่อย โดยนัดหมายชุมชน เพื่อจัดวางระบบการผลิตและขยายน้ำหมัก

๑. ประชาชนในชุมชน จัดตั้งจุดทำนำ้หมักหน้าชมรมแอโรบิค เนื่องจากจะมีการรวมตัวของสมาชิก ประมาณ ๒๐-๓๐ คน ทุกวัน เพื่อเต้นออกกำลังกายช่วง ๑๘๐๐ และยินดีที่จะช่วยกันดูแล ประชาสัมพันธ์ และขยายผลกิจกรรมอย่างเต็มที่

๒. ประชาชนในชุมชน ร่วมทำกิจกรรมกรอกน้ำหมักใส่ขวด แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน นำกลับไปใช้ และขยายน้ำหมักเพิ่มอีก จำนวน ๕ ถัง (๓๐๐ ลิตร) ได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับ

๓. ร่วมกันเทน้ำหมัก ลงคลอง ครั้งที่ ๒  เมื่อเวลา ๑๘๐๐

๔. แผนปฏิบัติการครั้งต่อไป นัดหมายโยน อีเอ็มบอล จำนวน ๕๐๐ ลูก เทน้ำหมัก จำนวน ๓๐๐ ลิตร ในวันพุธ ที่ ๑๓ ก.พ. ๖๒ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง