ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ จว.ชัยนาท

กอ.รมน.จังหวัดชัยนาท

๒ ก.ค.๖๐. เวลา ๐๙๐๐

พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ จว.ชัยนาท

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผอ.รมน.จังหวัด ช.น. และ พ.อ.ปิยะทัต บุบผาอินทร์ รอง.รมน.จังหวัด ช.น.(ท)ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสกุณา  ชั้น๓  ศาลากลาง จังหวัด ช.น.  ผู้เข้ารับฟังประกอบ ด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ช.น., เกษตรจังหวัด ช.น., ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดช.น., สนง.ท้องถิ่นจังหวัด ช.น., องค์การบริหารส่วนจังหวัด ช.น., พลังงานจังหวัด ช.น., กอ.รมน.จังหวัด ช.น., ตำรวจภูธรจังหวัด ช.น., พาณิชย์จังหวัด ช.น., สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด.ช.น., เทศบาลเมืองชัยนาท   ในการนี้ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ได้ชี้แจงให้คำแนะนำในการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๖๐