ศปป.4 กอ.รมน.ลงพื้นที่ กทม.เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 09.00 น.

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.(ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.) ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมและสำรวจการระบายน้ำของ กทม.    วัตถุประสงค์การสำรวจในวันนี้เพื่อศึกษาระบบระบายน้ำของ กทม. ทุกคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อศึกษาการไหลเข้ามาของน้ำที่มาจากพื้นที่รอบๆ กทม. รวมทั้งปัญหาขยะและการระบายน้ำเสียลงสู่คูคลอง ซึ่งจะสร้างปัญหากระทบกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน

คณะฯ ได้ลงเรือดูคลองพระราม 9, คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม คลองเจ้าขุนสิงห์ สถานีสูบน้ำพระโขนง และมีช่องดักขยะ

จากการสำรวจนี้ ศปป.4 จะนำข้อมูลที่ได้รับ ไปวางแผน บูรณาการ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป