ศปป.4 ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ห.

14 ก.พ.61 เวลา0900
พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รอง ผวจ.สิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

เวลา 0930-1245 พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หน.คณะฯ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ ๑ ตรวจเยี่ยม ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พ.อ.รณวุธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ภายในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประเด็นปัญหา ได้แก่
 1.ปัญหานำ้ท่วมนอกคันกั้นนำ้จำนวน 4อำเภอ
 2.ขยะทิ้งในพื้นที่จังหวัดโดยการฝังกลบและส่งขยะที่เป็นเชื้อเพลิงไปทีจังหวัดสระบุรี
 3.การรุกที่สาธารณะ การแก้ปัญหาของหน่วยโดยให้ที่ดินไปตรวจสอบ คำแนะนำของชุดตรวจ -ปัญหานำ้ท่วมนำ้แล้งเนื่องจากนำ้ฝน นำ้ทะเลหนุนเป็นต้นให้ใช้บางระกำโมเดล-โครงการของศปป.
 4.ฯให้จังหวัดนั้นปรับให้เห็นผลสัมฤทธิ์-สิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องขยะและนำ้เสีย-การมีนำ้เสียจากโรงงานถ้าบ่อบำบัดไม่มีไม่สามารถตั้งโรงงานได้ต้องสร้างภาคประชาชนให้เข้มแข็ง อปท.สามารถออกข้อกำหนดได้ที่อะไรกระทบสิ่งแวดล้อมควรออกข้อกำหนดให้ครบถ้วนควรทำงานแบบเชิงรุก-ขยะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแบบฝังกลบซึ่งในอนาคตจะเป็นปัญหาในเรื่องพื้นที่ไม่มีที่ฝังกลบ