สรุปการตรวจทานแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ(ONE MAP)

สรุปการตรวจทานแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ(ONE MAP)
1. การตรวจทานแผนที่ วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. อนุกรรมการจังหวัดที่มาตรวจทาน จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ต.ก.,ก.พ.,น.ว.,พ.จ.และ อ.น.
1.1 ดำเนินการกู้คืนไฟล์ข้อมูล ที่ขาดหาย, แก้ไขไฟล์ ข้อมูลพื้นที่ทับซ้อน ,กำจัดไฟล์ขยะทางเทคนิค
1.2 ปัญหาที่พบ ผู้รับการตรวจ มีข้อมูลมาไม่ครบ, ไม่มีเจ้าหน้าที่เทคนิคมาตรวจทาน
2.การตรวจทานแผนที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.-2 มี.ค. 61 จังหวัดที่ตรวจทานแล้ว จำนวน 59 จังหวัด (จังหวัดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1จำนวน 25 จังหวัด ,กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 19 จังหวัด กอ.รมน.ภาค 3 จำนวน 15 จังหวัด)