สรุปการตรวจทานแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) 

สรุปการตรวจทานแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP)  
1. การตรวจทานแผนที่ ประจำวันอังคารที่ 6 มี.ค.61 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. อนุกรรมการจังหวัดที่มาตรวจทาน จำนวน 5 จังหวัด ไดัแก่ ก.บ.,พ.ง.,พ.ท.,ต.ง.,และภ.ก.
1.1 ดำเนินการกู้คืนไฟล์ข้อมูล ที่ขาดหาย, แก้ไขไฟล์ ข้อมูลพื้นที่ทับซ้อน ,กำจัดไฟล์ขยะทางเทคนิค
1.2 ปัญหาที่พบ ผู้รับการตรวจ นำข้อมูลมาไม่ครบ, ไม่นำเจ้าหน้าที่เทคนิคมา การปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย
2.การตรวจทานแผนที่ฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.-6 มี.ค. 61 จังหวัดที่ตรวจทานแล้ว จำนวน 69 จังหวัด (จังหวัดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1จำนวน 25 จังหวัด ,กอ.รมน.ภาค 2 จำนวน 19 จังหวัด กอ.รมน.ภาค 3 จำนวน 15 จังหวัด กอ.รมน.ภาค 4 จำนวน 10 จังหวัด)