สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่งมอบเครื่องวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์ Dustboy ให้กับ ศปป.4 กอ.รมน.

ในระยะที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่ของหน่วยงานความมั่นคง ระดับภาค และ ระดับจังหวัด โดยจะส่งมอบเพิ่มเติมอีก 90 เครื่อง

ซึ่งข้อมูลจาก Dustboy  จะถูกแสดงผลในเวบไซท์ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยเป็นการบูรณาการของหน่วยงานความมั่นคงในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ของรัฐบาล