อบรมเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

 27 มิ.ย.61 

พ.อ.รณวุธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห.มอบหมายให้ พ.อ.สราญ มังคละโยธา หน.ฝ่ายงานข่าว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ โรงเรียนวัดจักรสีห์ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 110 คน โดยมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรีให้ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสาธิต การทำนำ้หมักชีวภาพจากจุลินทรีย์ (ธนาคารน้ำหมักพิทักษ์โลก) โดยใช้ พด.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้และขยายผลให้กับครอบครัวและบุคคลทั่วไป ซึ่งขณะนี้ กอ.รมน.จังหวัด ส.ห. กำลังดำเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ และความก้าวหน้าโดยการตั้งกลุ่มไลน์ น้ำหมักพิทักษ์โลกวัดจักรสีห์ซึ่งจะได้รายงานให้ทราบต่อไป