เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

สัมมนา ศปป.๔ กอ.รมน.จังหวัด น.ม.

“การบูรณาการส่วนราชการในจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง”   โดย  พล.ต.อนุสรณ์  นุสถิตย์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ม.

Powerpoint ERC v3 for sending

แนวทางและขั้นตอนการสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ, ขั้นตอนการขอใบอนุญาต และแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

โดย คุณรินพร มาลาศรี ผู้ชำนาญการพิเศษ  ฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และคณะ

 

040960 ประชุมแถลงแผนป่าไม้ (กอ.รมน.ภาค 2)

พ.อ.วัชรพล คันธา

 

บรรยาย การบูรณาการแก้ไขปัญหา ป่า กอรมน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐”  โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร และคณะ

ปศฯภาค 1 ชี้แจงสรุป 4 ก.ย.60

พ.อ.ไพสิฐพงษ์ เจริญถาวร

สรุปผลการประเมิน กอ.รมน.ภาค3

พ.อ.กัญจณัฏฐ์ เพ็ชรแสง

 

สรุปผลงาน ศปป.4 ปี 60

พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์  ผอ.สผป.ศปป.๔ กอ.รมน.

ชี้แจง สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของ ศปป.๔ กอ.รมน.”

บรรยายกฎหมายสิ่งแวดล้อม 4-6 ก.ย.60 (ชนะภูมิ) 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม”  โดย  นายชนะภูมิ วงษ์ดี  นิติกรชำนาญการ 

การบริหารจัดการขยะ TPIPP

“การนำขยะมาทำ RDF และการผลิตพลังงานจากขยะ”

โดย นายวรวิทย์  เลิศบุษราคราม  รอง ผจก.ใหญ่ ฝ่ายโรงงาน
บริษัท
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

กอ.รมน.ภาค 4 บรรยายสรุป ศปป.4 4 ก.ย.60

พ.อ.ไชยศักดิ์  พรนิพัทธ์กุล

 

 

สัมมนา 13-15 ก.ค.60

กฏหมายสิ่งแวดล้อม

  

คุณชนะภูมิ  วงษ์ดี    

บรรยายในเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การบริหารจัดการมลพิษในสถานประกอบการ

กระทรวงพลังงาน-present

  

คุณภาวิณี โกษา  

การบรรยายในเรื่อง สถานการณ์พลังงานและนโยบายเร่งด่วนด้านพลังงาน

กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทส

 

คุณกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล   

บรรยายในเรื่อง นโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหาร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารน้ำใต้ดิน

  

ดร.เร่งรัด สุทธิสน   

บรรยายในเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน

 Plan 04_13 July17

ข้อแนะนำ แบบรายงาน01,03ใหม่

ฝ่ายงบประมาณ สผป

  

พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์ ผอ.สผป.ศปป.๔ กอ.รมน.

ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๔ กอ.รมน.