อบรมเยาวชนปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.

โครงการอบรมเยาวชนปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 260830-1530 ก.ค.60

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จัดฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ(ด้านอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อม) ณ หอประชุมวิยาลัยการอาชีพเชียงราย ต.ท่าสาย อ.เมือง จว.ชร. เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในการนี้ได้บรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เยาวชนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป