โครงการอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.

วันที่ 9 มกราคม 2561 

พ.อ.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการเยาวชน ปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ให้รู้วิธีการปกป้องรักษา และเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถนำไปปรับใช้ขยายผลต่อไปโดยมีผู้แทนนายอำเภอโพนทอง สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด สัสดีอำเภอโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะครูนักเรียน ร่วมพิธี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 130 คน