โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าฯ รร.เชื้อเพลิงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

๒๘ มิ.ย.๖๐ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์   :  โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นโครงการที่ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักและความหวงแหนในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งได้วิทยากรพิเศษจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวคุณภาพ เป็นผู้บรรยาย นอกจากการอบรมในหอประชุมโรงเรียนแล้ว ยังมีเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกันภายในโรงเรียน