ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนแม่บท ๓ จชต.

วันนี้ เวลา ๑๔๐๐ พลโท ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนแม่บท ด้านทรัพยากรป่าไม้ พลังงานและอาหาร และประชุมเพื่อรับทราบปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัด นราธิวาส โดยมี น.อ.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. พ.อ.ภูรีสีห์ เกตุอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.และ พ.อ.มนูณ ศรีสมบัติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น.ให้การต้อนรับ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 

 

ตรวจพื้นที่แยกและเผาขยะของค่ายจุฬาภรณ์ ก่อนกลับ