การแก้ไขปัญหาช้างกับคนในพื้นที่ อ.เขาชะเมา

วันที่ 8 ต.ค.60 เวลา0900-1530

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาช้างกับคนในพื้นที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร องค์กรมหาชน(สสนก.)ได้เชิญหน่วยที่เก่ียวข้องเข้าประชุม หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาฯกับอุทยานแห่งชาติอ่างฤาไน ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีประชาชนเข้าครอบครองทำกิน พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางเดินผ่านของช้าง การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่าย และกำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลในประเด็น การครอบครองพื้นที่ของประชาชน แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร รูปแบบการแก้ปัญหาที่มีการดำเนินการไปแล้ว เช่นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ได้มีการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ได้รับทราบถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของส่วนต่าง เช่นการทำรั้ว การขุดคู การจัดสร้างแหล่งน้ำเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นต่อไปจะเป็นการจัดการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และร่วมพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลการเข้าครอบครองทำประโยชน์ของประชาชนถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด คนกับช้างจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร โดยการรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อน 20 พ.ย.60