วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.นภัค สุวรรณคีรี ผอ.สสท.ศปป.๔ฯ เป็นผู้แทน ศปป.๔ กอ.รมน.เข้าร่วมประชุมแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัด ทส.เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนหน่วยงาน ประกอบด้วย กอ.รมน., มท., พม. และทส.เข้าร่วมประชุมรวม ๒๐ คน