19ต.ค.60,0900-1230
พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงป.2560 เพื่อร่วมสรุปหลักการ รูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนดในการดำเนินการตามโครงการในพื้นที่เป้าหมายตามที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์และกองทัพบกได้ร่วมมือกันดำเนินการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มขีดความสามารถ ในการระบายน้ำ การสำรองน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา ชั้น2 อาคาร 608 สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม.ซึ่งในการนี้ ผอ.ศปป.4ได้รับเชิญให้เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปภัมภ์ และได้ให้แนวคิด/ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมดังนี้
1.การจัดทำโครงการต่างๆ ให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากระบบ/โครงสร้างเดิมที่มีอยู่เสียก่อน หากชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้การได้ให้เต็มประสิทธิภาพแต่ต้องมีความคุ้มค่า
2.พัฒนาปรังปรุงเพิ่มประสิทธิภาพจากระบบโครงสร้างเดิมหากสามารถทำได้
3.เน้นการขุดทางน้ำรอบพื้นที่เป้าหมายโดยนำดินที่ขุดขึ้นมาทำเป็นคันกั้นน้ำเพื่อยกระดับน้ำหากระดับทางเข้าแหล่งน้ำมีความสูงกว่าแหล่งน้ำมากกว่าการขุดดินลงต่ำกว่าระดับผิวพื้น เป็นหลักเนื่องจากอาจมีปัญหาพื้นที่สำหรับทิ้งดินได้อีกทั้งยังประหยัดงปประมาณได้มากกว่า
4.เน้นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชาสังคมในลักษณะประชารัฐให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยราบรื่นและมีความยั่งยืนฯลฯ