13 ธ.ค.60 เวลา1000
พลตรี ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. หัวหน้าคณะตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ชุดที่ 1 ลงพื้นที่กอ.รมน. จังหวัด ต.ร.(อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง)เพื่อรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมารวมทั้งรับทราบปัญหาของอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง โดยมีนายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานเกาะช้าง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอุทยานฯ
ประเด็นปัญหาได้แก่เรื่องขยะที่บ้านบางเบ้าซึ่งเป็นปัญหามากว่า 20 ปี และเรื่องน้ำเสียจากการประกอบการ เป็นต้น