8 ม.ค.61  

พลตรีปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.หัวหน้าชุดประเมินผล กอ.รมน.ภาค 1 และคณะฯ   ลงพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ  โดยมี พลตรีทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.ให้การต้อนรับ และเวลา 0930 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ชบ./ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.
เวลา 1000 รับฟังการบรรยายสรุป โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทน ทสจ.ชบ., ผู้แทน สบอ.2, ผู้แทน สจป.9, ผู้แทน สบทช.2, ผู้แทนสิ่งแวดล้อมภาคที่13, พลังงานจังหวัด ชบ. และ นพ.สธ.ชบ.ร่วมเข้ารับฟังคำแนะนำ จากคณะชุดตรวจประเมินฯ ประเด็นปัญหาได้แก่
1.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
   1.1 ป่าชายเลนตามมติครม.พศ.2530 มีชุมชนเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่มีบ้านเลขที่และบางส่วนมีเอกสารสิทธิ์
   1.2 การแก้ปัญหาของหน่วยงาน ทช.เสนอเข้า คทช.ของจังหวัด
   1.3 คำแนะนำ ขอให้ทำการตรวจสอบเรื่องการบุกรุกให้ดีก่อนโดยใช้เครื่องมือของคณะอนุกรรมการ OneMap ของจังหวัด
    1.4 เป้าหมายการทวงคืนฯทางกรมป่าไม้ ไม่ได้กำหนดให้ในปีนี้แต่ทางสำนักบริหารฯที่ 9 ได้กำหนดไว้ในแผนแล้วจำนวน900ไร่
     1,5 คำแนะนำ ให้บูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการเน้นย้ำกลุ่มนายทุนหรือผู้ครอบครองพื้นที่ รายใหญ่
2.ด้านสิ่งแวดล้อม
    2.1 ระบบบำบัดน้ำเสียของจังหวัดยังไม่ครอบคลุมถึงคลองสาขาและปัญหาการจัดตั้งโรงบำบัดไม่มีคุณภาพเนื่องขากการผิดพลาดในการออกแบบและงบประมาณ
คำแนะนำ ให้กอรมน จงหวัดเป็นคนกลางในการบูรณาการระหว่าง ทส.กับ มท.ในการออกแบบและการสนับสนุนงบประมาณ
      2.2 ปัญหาการลักลอบถ่ายของเสียลงทะเล บริเวณเกาะสีชังและเกาะล้านซึ่งมีบริษัทรับเหมาในการกำจัดกากและน้ำเสียไม่ยอมนำเรือมาบำบัดในท่าเรือ
       2.3 คำแนะนำ ให้กอ.รมน.จังหวัดเป็นผู้บูรณาการจัดประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทาง ศปป.4 กอ.รมน.จะลงมาร่วมด้วย

เวลา 1400 ลงพื้นที่ ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี