๒๓ ม.ค.๖๑
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผลที่ ๒ รายงานการปฏิบัติดังนี้

๑. เวลา ๐๙๓๐ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.น. ณ ชั้น ๔ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมี พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.น. (ท) และ ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องของ กอ.รมน.จังหวัด ส.น. ให้การต้อนรับ

๒. เวลา ๑๑๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง ให้คำแนะนำ และ ตรวจประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

๓. เวลา ๑๓๐๐ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจดูโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ของเทศบาลนครสกลนคร ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๑๖๓ ไร่ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๓๒.๔ ล้านบาท โดยมีนายกเทศมนตรี และ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ

๔. เวลา ๑๕๐๐ คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจดูระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร แบบธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัดที่ดูแลรักษาง่าย บริเวณบึงหนองหาร มีเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ โดยมีนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ให้การตอนรับ