การแก้ไขปัญหาครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปฯ

25-26 เม.ย.61พล.ต.ทัพ อุทิตสาร  ผช.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. “ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พื้นที่จังหวัดพัทลุง”  สนองนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป 

การดำเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ฯในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี พ.อ.ทิม เรือนโต รองผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.(ท.) ,ทสจ.จังหวัดพัทลุงหน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง, และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ท. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง ในการนี้คณะตรวจติดตามฯได้รับฟังการบรรยายสรุป เพื่อทราบถึงความเป็นมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จาก หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เพื่อรับฟังแผนการเดินทางในการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ฯ โดยเฮลิคอปเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย