การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒

โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าคณะฯ

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๑

 เวลา ๑๔๐๐ ประสานการปฏิบัติกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของ นายภักดี บุตรสอน ร้องขอความเป็นธรรม โดยมี นายวีระวัฒน์ ประสมสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และ นายอิทธิพล อนุชน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.๓ ให้การต้อนรับ