แนวทางและปัจจัยความสำเร็จคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

24 พ.ค 61  ศปป.4 กอ.รมน. เข้าพื้นที่เตรียมการประชุมและรับฟังการบรรยายสรุป ชี้แจงแนวทางและปัจจัยความสำเร็จคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน และร่วมกันหารือแนวทางการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาโปลกหล่น 4,200 ไร่ ณ อาคารธนาคารกสิกรไทย อ.เข้าค้อ จว.พ.ช.

– มีการตรวจแปลงปลูก จำนวน 4,200 ไร่ กำหนดดำเนินการในแปลง 4,200 ไร่ก่อน..ภายใน พ.ค. 61 กรมป่าไม้จะจัดทำโครงการ..ตามมาตรา 19 ของ พรบ.ป่าสงวนฯ เสร็จแล้ว..ทางอำเภอ..ตำบล. หมู่บ้าน   จะทำประชาคม..ถ้าไม่มีอะไรติดขัดคาดว่าจะดำเนินการได้ภายกลางเดือน มิ.ย.61

ในขั้นตอนการขออนุญาตจากอธิบดีฯ จะเป็นไปตามขั้นตอนโดยจะเร่งดำเนินการ.  ส่วนการปลูกป่าก็จะทำคู่ขนานกับการขออนุญาต ถ้าการประชาคม..ไม่มีปัญหา..ซึ่งผู้นำชุมชนเห็นด้วยกับการดำเนินการ