การใช้กากผลไม้ของโรงงานหมักกับจุลินทรีย์ปั้นเป็นก้อน EM BALL

 21 มิ.ย.61. โรงงานไทยธัญญา ฯ ผู้ประกอบการผลโม้ดอง จ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดตั้งถังน้ำหมักบริเวณคูน้ำ(17ไร่) ซึ่งกั้นระหว่างโรงงานกับที่ดินของผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2,000 ลิตร เพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน หมักไว้ 7 วันเพื่อขยายให้จุลินทรีย์เติบโต  มีการปั้น EM BALL  สำหรับใช้ถล่มดินเลนใต้คูน้ำ เนื่องจากเป็นก้อนใหญ่มีน้ำหนักมากจะจมสู่ใต้น้ำทำปฏิกิริยากับดินเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้กากผลไม้ของโรงงานหมักกับจุลินทรีย์ปั้นเป็นก้อน EM BALL

 

ในวันที่ 28 มิ.ย. 61 จะดำเนินการเทน้ำหมักถล่มคูน้ำนี้ โดยทำคู่ขนานไปกับการใช้น้ำหมักเปลือกสับปะรดในโรงงาน จำนวน 2,000 ลิตรเช่นกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้น

ในการนี้ สพอ.ฯ ได้ประสานให้ กอ.รมน.สมุทรสาคร เก็บค่าตัวอย่างน้ำเสียไว้เพื่อเปรียบเทียบผลปฏิบัติการ

หลังจากนี้ กอ.รมน.สมุทรสาคร จะติดตามการดำเนินคดีของผู้ประกอบการรายนี้ต่อไป