อบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 วันอังคารที่  ๐๓ ก.ค.๖๑ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ทำการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า (ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) สถานที่ โรงเรียนปงของเหนือ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จังหวัด ช.ร. โดยน้อมนำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 110 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย