, กอ.รมน.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนแผนหลักพัฒนาหนองหาร

กอ.รมน.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนแผนหลักพัฒนาหนองหาร

จังหวัดสกลนคร “กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนหลักพัฒนาหนองหาร ฟื้นฟูแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ จ.สกลนคร”

เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 0800 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูหนองหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปดูสภาพพื้นที่บริเวณรอบหนองหาร
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินงานของทุก หน่วยงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ แต่ก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผล โดยเร็ว ทำให้หนองหารกลับมาสามารถเก็บน้ำได้เต็มพื้นที่อีกครั้ง โดยได้สั่งการให้ สทนช. กำกับ เร่งรัด ขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนการบริหารจัดการน้ำให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมประมงร่วมกันดำเนินการ ด้านการใช้ประโยชน์ ที่ดินได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดรูปแบบการเพาะปลูก และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมตามที่กรมที่ดินร่วมกับกรมประมงกำหนดไว้ ด้านการบรรเทาอุทกภัย มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดรูปแบบระบบบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ในส่วนการจัดการคุณภาพน้ำได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียกำหนดรูปแบบระบบ บำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ปัญหาคุณภาพน้ำของหนองหารที่เรื้อรังมานานได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มีความ อุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชาวสกลนครและประชาชนทั่วไป
ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ประกอบด้วย การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการ รวมระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จำนวน 62 แผนงาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ 7,445.22 ล้านบาท

— ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร รายงาน —

, กอ.รมน.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนแผนหลักพัฒนาหนองหาร , กอ.รมน.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนแผนหลักพัฒนาหนองหาร , กอ.รมน.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนแผนหลักพัฒนาหนองหาร

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ. …