, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ได้เข้าประชุมหารือร่วม หัวข้อเรื่องการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ให้การต้อนรับและสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการงานร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย ตามแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบของ ศปป.1 กอ.รมน. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข้อมูลน่าสนใจ

, ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ

เม& …