, โครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำปาง

โครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.64 กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมโครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตกิจกรรมการเกษตรให้โรงเรียน ณ รร.บ้านอ้อน ต.บ้านอ้อน อ.งาว จว.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือทำกิจกรรมในโครงการมีการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจรวมทั้งได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการและสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัวของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในครอบครัว ทำให้รับรู้และซึมซับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปประธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมง อ.งาว สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ปราชญ์ชุมชน ราษฏร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ให้เป็นฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนของชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการโดยส่งเสริมให้ จัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1.การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
2.การปลูกผักปลอดสารพิษ
3.การเลี้ยงปลา
4.การจัดให้มีระบบสหกรณ์

, โครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำปาง , โครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำปาง , โครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำปาง , โครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำปาง , โครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำปาง , โครงการ ” บวร ” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย กอ.รมน.จังหวัดลำปาง

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เม& …